Ronnick bình luận Cristiano Ronaldo: Điều này giống nhau khi nó không giỏi trong việc nén cao của tuổi trẻ.

Ronnick bình luận Cristiano Ronaldo: Đây là trường hợp khi anh ta không giỏi nén độ cao của tuổi trẻ.