Ocean Hanel và “bình mới, rượu mới”

Không ai muốn nói gì, họ “xin” được phép im lặng để nói về mình, khi trái bóng HPL-S6 lăn. Họ là đội bóng mới mà cũ, Ocean Hanel.